Dierenpension Eveline
    home   |   adres   |   informatie   |   fotogallerij   |   contact
 


gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.dierenpensioneveline.be, die wordt beheerd door de EVELINE KERCKHOVE, Grotestraat 144 te 8420 De Haan. Door gebruik van de website aanvaardt elke bezoeker de gebruiksvoorwaarden en verbindt zich ertoe deze na te leven.

Inhoud

De informatie op de website is van algemene aard en mag niet beschouwd worden als een geďndividualiseerd advies over een concreet voorval. EVELINE KERCKHOVE besteedt grote zorg aan de juistheid van de informatie op de website. Mocht u, niettegenstaande deze inspanning, vaststellen dat sommige informatie foutief is, vragen wij u ons dit te melden zodat wij dit kunnen rechtzetten.

Aansprakelijkheid

EVELINE KERCKHOVE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onderbrekingen in de beschikbaarheid van de website, noch voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou ontstaan uit het gebruik van de website of van de op de website geplaatste informatie.

Hyperlinks

De hyperlinks naar andere websites worden enkel geplaatst voor het gemak van de bezoekers van de website. Gezien EVELINE KERCKHOVE geen controle heeft over de samenstelling van de inhoud van deze websites, neemt zij geen enkele aansprakelijkheid op zich voor wat betreft de inhoud van deze websites.

Discussieforum

EVELINE KERCKHOVE wijst erop dat elke gebruiker van het internet, die onwettige informatie aanmaakt, verspreidt of die meewerkt aan de verspreiding ervan, zich schuldig maakt aan een misdrijf en zijn aansprakelijkheid in het gedrang brengt. Iedereen die mededelingen doet op de website verbindt zich ertoe om geen mededelingen te doen die kunnen beschouwd worden als


  1. aanslag op de goede zeden

  2. reclame voor diensten van sexuele aard die zich rechtstreeks tot minderjarigen richt of die gewag maakt van diensten aangeboden door minderjarigen

  3. racisme, xenofobie en ontkenning van de Nazi-genocide

  4. provocatie tot het plegen van misdaden en wanbedrijf

  5. kansspelen en weddenschappen die niet door de overheid zijn vergund

  6. aanbieden van verdovende middelen of geneesmiddelen waarvan de verspreiding wettelijk geregeld is.De mededelingen op het discussieforum worden aangeleverd door en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de betrokken personen zelf. De dienstverlening van EVELINE KERCKHOVE is beperkt tot de opslag van deze gegevens. In geval van klachten gelieve u te wenden tot EVELINE KERCKHOVE met uitdrukkelijke opgave van de webpagina (URL), de aard van de inbreuk, de vermelding van de feiten of omstandigheden waaruit het onwettelijke karakter van de acitviteiten of informatie duidelijk blijkt en het verzoek om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken en met de uitdrukkelijke aanvaarding dat u verantwoordelijkheid zult dragen voor het verwijderen of ontoegankelijk maken van deze informatie en EVELINE KERCKHOVE zult vrijwaren voor alle vorderingen die zouden worden ingesteld door een persoon van wie de aangeleverde informatie op uw verzoek is verwijderd of ontoegankelijk gemaakt, indien later zou blijken dat dit onterecht was.